Exodus Wallet

Web page: https://www.exodus.io/

Downloads page: https://www.exodus.io/releases/


MyEtherWallet


Web page: https://www.myetherwallet.com/